ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) je sdělovat účel a právní základ pro zpracování osobních údajů společností Sensilab zákazníkům a návštěvníkům webových stránek Sensilab.

Společnost Sensilab farmaceutická společnost d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Lublaň, (dále jen: Sensilab nebo společnost nebo poskytovatel či správce osobních údajů) zajišťují ochranu vašich osobních údajů a zaručují bezpečnost během obchodní interakce.

V Sensilabu si vážíme vašeho soukromí a vaše data vždy pečlivě chráníme. Tyto zásady ochrany osobních údajů lze kdykoli změnit, upravit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Používáním webu poskytovatele uživatel potvrzuje, že souhlasí se změnami a úpravami..

Všechny naše online aktivity spojené se shromažďováním a zpracováním údajů jsou v souladu s evropskými právními předpisy (nařízení (EU) 2016/697 o ochraně fyzických osob s ohledem na zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů). (Obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR)) a úmluvy ETS ETS, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a vnitrostátní právní předpisy Slovinské republiky (zákon o ochraně osobních údajů (ZVOP-1, Ur. L. RS, č. 94/07), zákon o elektronickém obchodním trhu (ZEPT, Ur. l. RS, č. 96/09 v 19/15) atd.).

Zásady ochrany osobních údajů se týkají nakládání s osobními údaji, které poskytovatel obdrží při každé návštěvě nebo použití webové stránky Sensilab nebo je sdílen jiným způsobem.

Provozovatel a oprávněná osoba pro ochranu údajů

Provozovatelem osobních údajů je společnost SENSILAB farmaceutická společnost d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Lublaň, Slovinsko.

Společnost Sensilab má oprávněnou osobu odpovědnou za ochranu údajů, která je k dispozici na této e-mailové adrese: dpo@sensilab.com.

V případě, že máte jakékoliv dotazy v souvislosti s uplatňováním práv, které vám vyplývají z této zásady, obraťte se na osobu oprávněnou na ochranu osobních údajů přes kontaktní údaje uvedené v následujícím bodě zásad.

Informace o oprávněné osobě

Společnost

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Lublaň, Slovinsko

E-mail

dpo@jkgroup.si(Pouze v případě dotazů a problémů spojených s GDPR)

Základní pojmy

Osobní údaje znamenají jakoukoliv informaci, kterou je možné zákazníka identifikovat (patří sem např. jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.).

Provozovatel je právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel je právní nebo fyzická osoba, která zpracovává osobní údaje jménem provozovatele.

Zpracování je sbírání, ukládání, přístup a všechny další formy užívání osobních údajů.

EHP znamená Evropský hospodářský prostor, který označuje všechny členské státy Evropské unie, Island, Norsko a Lichtenštejnsko.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které vás identifikují jako jednotlivce. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Poskytovatel shromažďuje podle účelu definovaného v těchto zásadách tyto osobní údaje:

 • základní údaje o uživateli (jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, místo);
 • kontaktní informace a informace o komunikaci uživatele s poskytovatelem (e-mail, telefonní číslo, datum, čas a obsah e-mailové nebo e-mailové komunikace, datum, čas a délka telefonních hovorů, záznam telefonních hovorů), kanál a kampaň - způsob získávání nebo zdroj, kterým uživatel přišel do kontaktu s poskytovatelem (webová a reklamní kampaň, call centrum, fyzický obchod)
 • údaje o všech nákupech a vystavených fakturách uživatele (datum a místo nákupu, zakoupené produkty, ceny nakoupených produktů, celková kupní hodnota, způsob platby, dodací adresa, číslo a datum faktury, kód osoby, která fakturu vystavila) atd. a údaje o řešení reklamací produktů;
 • údaje o používání webu poskytovatele uživatelem (data a časy návštěv, navštívené stránky nebo adresy URL, čas strávený na jednotlivých stránkách, počet navštívených stránek, celkový čas strávený na webu, změny nastavení na webu) a údaje o uživatelské použití (čtení) přijatých zpráv (e-mail, SMS) od poskytovatele;
 • data z formulářů, které uživatel dobrovolně vyplnil, např. v rámci výherních her nebo pomocí konfigurátorů či dotazníků pro identifikaci optimálních produktů pro potřeby uživatele;
 • další data, která uživatel dobrovolně poskytuje provozovateli, když jsou požadovány pro konkrétní služby.

Správce neshromažďuje osobní údaje, pokud stím nesouhlasíte, například při objednávce produktů nebo služeb, přihlašování k odběru e-mailového zpravodaje, účasti na výherní hře atd., Údaje se shromažďují také tehdy, existuje-li právní základ nebo právní zájem správce na zpracování údajů.

Jedním ze způsobů, jak provozovatel shromažďuje vaše osobní údaje, je použití cookies. Více o používání cookies si můžete přečíst zde.

Provozovatel shromažďuje pouze data, která jsou relevantní a nezbytná pro splnění účelů, pro které jsou data zpracovávána.

Období dat, po které poskytovatel uchovává shromážděná data, je dále definováno v kapitole „Ukládání osobních údajů“ těchto zásad.

Právní základ pro zpracování údajů

Poskytovatel shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje na základě následujících právních důvodů:

 • Zpracování na základě zákona
 • Zpracování na základě smlouvy
 • Zpracování na základě souhlasu jednotlivce
 • Zpracování na základě oprávněného zájmu

Zpracování na základě smlouvy

Informace se shromažďují, pokud jsou nezbytné pro uzavření, provádění a plnění smluvních závazků. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů dobrovolné.

Pokud se rozhodnete neposkytnout společnosti potřebné osobní údaje, nemůžete s nimi uzavřít smlouvu, ani společnost nemůže poskytovat služby nebo dodávky produktů, protože společnost nemá potřebné informace k plnění smlouvy.

Zpracování na základě souhlasu jednotlivce

Data jsou zpracována pouze s vaším výslovným souhlasem. Pokud zpracování podléhá souhlasu, nejprve se ujistíme, že máte všechny potřebné informace potřebné pro rozhodnutí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud odvoláte souhlas, společnost vám možná nebude schopna poskytnout své služby nebo produkty.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Poskytovatel může zpracovávat údaje na základě oprávněného zájmu, o který se poskytovatel snaží, za předpokladu, že zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů nejsou nadřazené. Poskytovatel při použití oprávněného zájmu vždy činí úsudek v souladu s obecným předpisem o zpracování údajů.

Při zpracování dat na základě oprávněného zájmu má uživatel právo vznést proti zpracování dat námitky. Více o svých právech si můžete přečíst níže.

Zpracování na základě zákona

Vaše osobní údaje zpracováváme, když jsme povinni tak učinit podle zákona, který je pro nás závazný (například daňové právo ukládá uchovávání faktur). Potřebné informace zpracováváme v souladu s požadavky zákona.

Účel zpracování dat

Společnost shromažďuje a zpracovává data pro následující účely:

Účel zpracování dat

Podrobné vysvětlení

Komunikace týkající se služeb nebo reakce na žádosti

Oznámení uživatelům, odpovědi, řešení stížností, vyplnění průzkumů spokojenosti atd. Zpracování se provádí na základě oprávněného zájmu o zajištění účinné komunikace a úspěšných transakcí.

Uzavírání smluv a plnění závazků na základě smlouvy

Uzavření smlouvy s poskytovatelem, včetně splnění vašich objednávek poskytovatelem (dodání produktů a poskytování služeb), komunikace s vámi, ověření vašich plateb a splnění dalších povinností poskytovatele a / nebo vašich závazků. Osobní údaje zpracováváme na smluvním základě a v předsmluvním vztahu.

V případě, že nám neposkytnete všechny informace potřebné k plnění smluvních závazků, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo zrušit objednávku.

Přímé upozornění zákazníků na speciální nabídky, slevy a další obsah prostřednictvím e-mailu nebo SMS

Ve společnosti Sensilab d.o.o. Podle ZEKom-1 (Zákon o elektronických komunikacích Slovinské republiky, implementovaný podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58 / ES ze dne 12. července 2002), informujeme naše zákazníky o našich produktech, službách a obsahu. Můžete kdykoli požádat o přerušení takové komunikace a zpracování osobních údajů (právo na námitku).

Takovou komunikaci můžete kdykoli ukončit prostřednictvím odkazu na odhlášení ve složce Doručená pošta nebo na základě písemné žádosti na e-mailovou adresu dpo@sensilab.com, nebo pomocí následujícího formuláře na, www.sensilab.cz/dpo. V tomto případě zpracováváme vaše informace na základě zákona.

Přímý kontakt na speciální nabídky a další obsah prostřednictvím e-mailu

Na základě vašeho souhlasu vás budeme informovat o vašich produktech, službách, slevách a obsahu e-mailem.

Kdykoli můžete požádat o ukončení takové komunikace a zpracování osobních údajů odvoláním souhlasu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených na www.sensilab.cz/kontakt.

Přímý kontakt na speciální nabídky a další obsah prostřednictvím telefonních hovorů a běžné pošty

Na základě souhlasu zákazníka také pravidelně informujeme zákazníky o našich produktech, službách, slevách a obsahu telefonicky a běžnou poštou.

Kdykoli můžete požádat o ukončení takové komunikace a zpracování osobních údajů odvoláním souhlasu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených na www.sensilab.cz/kontakt.

Obecné statistické zpracování údajů o kupujících a jejich objednávkách a potenciálních kupcích (kontaktech) pro účely interní analýzy prodejů, opakovaných nákupů, souhrnného chování kupujících, reklamy a optimalizace podnikání

Společnost Sensilab d.o.o. provádí obecné statistické zpracování dat o kupujících a jejich objednávkách, jakož i potenciálních kupujících (kontakty). Na základě tohoto zpracování provádíme interní analýzy prodeje, opakovaných nákupů a souhrnného chování kupujících a sledujeme a optimalizujeme naši obchodní efektivitu a optimalizujeme naši reklamu, např.:

 • sledování prodeje prostřednictvím našich prodejních kanálů (internet, obchody, call centrum),
 • sledování počtu kupujících, kteří provádějí opakované nákupy, časové rozpětí a hodnoty nákupů,
 • sledování obecných statistických údajů o prodeji, jako je průměrná hodnota nákupního košíku, počet produktů na objednávku a podobně,
 • sledování odpovědí na e-mail, SMS, telefonní hovory a různé reklamní zprávy (televizní, rozhlasová a online reklama) s cílem optimalizovat reklamu (rozhodnutí o tom, co, kde, komu a jak inzerujeme)

Tento typ statistického sledování nám umožňuje optimalizovat naše podnikání a reklamu obecně a umožňuje nám uživatelům nabízet dostupné produkty a služby. Toto zpracování osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu společnosti poskytovat uživatelům kvalitní služby a produkty.

Přístup k vašim minulým nákupům a dalším údajům prostřednictvím call centra Sensilab a prodejců konzultantů za účelem poskytování lepších služeb a nabídek.

Když zavoláte do našeho call centra (nebo přijmete náš odchozího hovor k vám) nebo pokud navštívíte náš obchod (pokud a kdy se sami identifikujete), naši konzultanti budou mít přístup k vašim uloženým osobním údajům a historii nákupu, na základě kterých budou schopni poskytovat lepší služby a relevantnější nabídky.

Toto zpracování dat je založeno na oprávněném zájmu společnosti. Pokud si nepřejete, aby tato data byla shromažďována, můžete tento druh zpracování dat kdykoliv zastavit zasláním písemné žádosti na naši e-mailovou adresu dpo@sensilab.com nebo vyplněním následujícího formuláře www.sensilab.cz/dpo.

Zpracování údajů o neoprávněných vzdálených objednávkách za účelem prevence podvodům

Ve společnosti Sensilab d.o.o. zpracováváme údaje o odeslaných a nepřevzatých objednávkách na základě našich oprávněných zájmů. Tímto způsobem zjišťujeme, zda a kdo kupuje neúměrně a objednává produkty s možností platby na dobírku a pak tyto produkty nevyžaduje a způsobuje nám tím škody na podnikání, a tomu chceme zabránit.

Když identifikujeme takových kupujících, zakážeme pro ně možnost platby za doručení, avšak stále mají možnost si objednat produkty s okamžitou platbou prostřednictvím platebních karet nebo PayPal.

Automatizovaná e-mailová komunikace s uživatelem na základě jeho začátku v on-line nákupním procesu

Ve společnosti Sensilab doo, na základě našeho oprávněného zájmu příležitostně posíláme připomínkové e-maily potenciálním kupujícím, kteří dali produkty do svého nákupního košíku, ale nikdy nedokončili nákup, s cílem připomenout jim, aby dokončili nákup nebo jim nabídnout pomoc nebo informace týkající se nedokončené objednávky.

Pokud to nechcete, můžete kdykoliv zastavit tento typ zpracování dat buď zasláním písemné žádosti na naši e-mailovou adresu dpo@sensilab.com nebo vyplněním následujícího formuláře www.sensilab.cz/dpo.

Automatizovaná e-mailová komunikace s uživatelem na základě jeho nahlížení na produkt

 

Ve společnosti Sensilab d.o.o. na základě našeho oprávněného zájmu a souhlasu příležitostně zasíláme upomínkové e-maily potenciálním kupujícím, kteří si během 7 dnů na webových stránkách Sensilab prohlédli stejný produkt alespoň dvakrát.

Za předpokladu, že během stejného období 7 dnů zadali kdekoli na webových stránkách společnosti Sensilab svou e-mailovou adresu, nejprve zkontrolujeme (oprávněný zájem), zda byl pro danou e-mailovou adresu udělen souhlas se zasíláním e-mailové komunikace od společnosti Sensilab. Pokud souhlas nebyl udělen, zadanou e-mailovou adresu okamžitě a trvale vymažeme.

Pokud byl pro danou e-mailovou adresu udělen souhlas se zasíláním e-mailové komunikace od společnosti Sensilab, odešleme jeden nebo více e-mailů, kterými potenciálního kupujícího vyzveme k nákupu produktu, který byl zobrazen alespoň dvakrát.

Základní přizpůsobena komunikace (prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonních hovorů, pošty, upozornění prohlížeče, informací na webových stránkách, sociálních sítí) se slevami, objednávkami a obsahem.

V rámci základní přizpůsobené komunikace (prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonních hovorů, pošty, informací na webových stránkách, sociálních sítích) se snažíme nabídnout relevantní nabídky, slevy a jiný obsah, který by vás mohl zajímat na základě předchozí interakce s námi.

Pro tento účel používáme následující údaje o vás:

 • Demografická data (věk, pohlaví)
 • Historie nákupů (produkty, počet nákupů)
 • Jednoduchého zpracování chování na webech Sensilab (prohlížení jednotlivých produktůnebo obsahu, který může spustit personalizované zasílání zpráv), aniž by tyto informace byly použity k vytvoření uživatelských profilů

Během tohoto procesu nepoužíváme žádný typ automatizovaného ani poloautomatizovaného profilování, shromažďujeme pouze vhodné uživatelské sady pro jednotlivé zprávy. Nikdy se nezaměřujeme na individuální údaje uživatele, provádíme pouze agregované zpracování velkých skupin.

To, jaké zprávy od nás dostanete, závisí na těchto datech.

Pokud to nechcete, můžete kdykoliv zastavit tento typ zpracování dat buď zasláním písemné žádosti na naši e-mailovou adresu dpo@sensilab.com nebo vyplněním následujícího formuláře: www.sensilab.cz/dpo.

Používání Facebook Custom Audiences - nástroje pro reklamu

Ve společnosti Sensilab d. o. o. používáme službu Facebook Custom Audiences advertising tool. Používáme ji v rámci získané dohody o komunikaci prostřednictvím přizpůsobených nabídek a obsahu na základě profilu uživatele.

Služba funguje následovně:

 1. Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme získali od vás prostřednictvím vašeho nákupu nebo jste ho dobrovolně poskytli, předáváme na Facebook.
 2. Facebook dělá srovnání mezi vaší e-mailovou adresou a databází uživatelů a určuje, zda jste uživatelem Facebooku.
 3. Pokud nejste uživatelem Facebooku, nic se dále neuskutečňuje pomocí vaší e-mailové adresy a společnost Facebook s ní nekoná žádné aktivity.
 4. Pokud jste uživatelem Facebooku, společnost Facebook vás připojí k nově vytvořenému seznamu vlastního publika, Facebook nám umožní zobrazit tuto skupinu uživatelů přizpůsobených reklam na Facebooku.
 5. Na základě toho vám můžeme zobrazit reklamy, které jsou cílenější a přizpůsobené vám, jakož i další slevy.

Pokud to nechcete, můžete kdykoliv zastavit tento typ zpracování dat buď zasláním písemné žádosti na naši e-mailovou adresu dpo@sensilab.com nebo vyplněním následujícího formuláře: www.sensilab.cz/dpo.

Používání služby Google remarketing

Používání Google remarketingu nám umožňuje, aby vám Google zobrazoval reklamy Google (reklamy) na naše produkty na jiných webových stránkách a v aplikacích (včetně Youtube) na základě produktů, které jste viděli (stránek, které jste navštívili) na webových stránkách Sensilab.

Prostřednictvím souborů cookie si společnost Google „zapamatuje“ vaše zařízení a vaši návštěvu webových stránek Sensilab a zobrazené produkty. Když navštívíte webovou stránku nebo použijete aplikaci, která je součástí sítě Google Display Network, může vám společnost Google zobrazit reklamu na zobrazený produkt.

Aby bylo možné využívat Google remarketing, zpracovává se vaše jméno, e-mail a telefonní číslo, které se odesílají společnosti Google, avšak v anonymizované podobě. Navzdory použití remarketingu Google nemůže společnost Sensilab zjistit, že jste na webových stránkách Sensilab provedli nákup kliknutím na určitou reklamu Google.

Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat buď zasláním písemné žádosti na naši e-mailovou adresu dpo@sensilab.com, nebo vyplněním formuláře na www.sensilab.cz/dpo.

Používání internetového účtu a přístup k informacím v rámci GDPR

Vaše osobní údaje zpracováváme na zaručení přístupu k vašemu uživatelskému účtu při poskytovateli, který umožňuje přístup k vašim osobním údajům a možnost upravovat dovolení, které jste nám poskytli. Kromě toho můžete v rámci tohoto účtu vidět informace o minulých objednávkách, které jste u nás provedli. Osobní údaje zpracujeme na základě našeho oprávněného zájmu.

Komunikace s přizpůsobenými nabídkami a obsahy na základě vašeho profilu

Na základě vašeho svolení poskytovatel vykonává také personalizovanou komunikaci, která probíhá přes různé komunikační kanály (webové stránky, e-mail, telefonáty, poštu, zprávy přes prohlížeč, informace na webu, sociálních sítích).

Jelikož vám chceme nabídnout co nejlepší možné nabídky a obsahy, přizpůsobené přesně vašim potřebám a zájmům, s vaším souhlasem vytváříme váš profil, který je základem personalizované komunikace.

K tomu můžeme použít tyto vaše osobní údaje:

 • Demografické údaje (pohlaví, datum narození, věk, adresa)
 • Historie nákupu (produkty, doba nákupu, počet nákupů)
 • Odpovědi v dotaznících na webových stránkách Sensilab
 • Chování na webových stránkách Sensilab (zobrazení produktů nebo obsahu, přidávání produktů do nákupního košíku, online transakce)
 • Vaše odpovědi na zprávy, které vám zasíláme (otevírání zpráv, kliknutí na odkazy, nákup)

Na základě tohoto uživatelského profilu pak může být ovlivněn obsah a nabídky, které od nás dostanete:

 • Prezentace produktů a obsahu (detox, hubnutí, zdravé stravování), které vás budou maximálně zajímat, včetně zobrazeného obsahu na webových stránkách
 • Jaké nabídky obdržíte (zákazníci Sensilab s více nebo častějšími nákupy mohou získat lepší nabídky)
 • Jak často vám zasíláme zprávy a prostřednictvím jakých kanálů

Pokud to nechcete, můžete kdykoliv zastavit tento typ zpracování dat buď zasláním písemné žádosti na naši e-mailovou adresu dpo@sensilab.com nebo vyplněním následujícího formuláře: www.sensilab.cz/dpo.

Pokud si nadále přejete dostávat nepersonalizované e-maily, ale nepřejete si personalizovanou komunikaci, můžete se k odběru nepersonalizovaných e-mailů přihlásit zde: www.sensilab.cz/dpo.

Právní nároky, ochrana práv a řešení sporů

Shromažďování údajů z uvedeného důvodu probíhá v souladu se zákonem.

Právní povinnosti

Shromažďujeme vaše informace, abychom splnili naše zákonné povinnosti, např. ukládání faktur pro daňové účely. Vaše data zpracováváme pouze v míře nezbytné k dodržení legislativy.

Ukládání osobních údajů

Poskytovatel bude vaše osobní údaje ukládat pouze po dobu nezbytnou k uskutečnění účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny a dále zpracovány.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na právním základě, poskytovatel ukládá po dobu stanovenou zákonem.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě smlouvy s jednotlivcem, poskytovatel ukládá po dobu trvání smlouvy a 5 let po jejím uplynutí, ledaže by došlo ke sporu o smlouvě mezi uživatelem a poskytovatelem. V takovém případě poskytovatel ukládá údaje po dobu 5 let po konečném rozhodnutí soudu nebo svévolného rozhodnutí nebo urovnání, nebo, pokud nedošlo k soudnímu sporu, po dobu 5 let ode dne smírného narovnání.

Poskytovatel ukládá data, která jsou zpracována na základě osobního souhlasu, až do odvolání tohoto souhlasu uživatele. Poskytovatel odstraní tato data před námitkou pouze tehdy, pokud byl účel uložení dat již splněn.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce odstraní osobní údaje účinně a trvale a anonymizuje je, aby nemohly být spojeny s jednotlivcem.

Podrobný přehled termínů pro ukládání dat je uveden v následující tabulce:

Účel zpracování dat

Časové období ukládání dat

Komunikace týkající se našich služeb nebo reakce na požadavky

6 měsíců od ukončení komunikace

Uzavření a plnění závazků vyplývajících z uzavření smlouvy

5 let od uzavření smlouvy

Přímé informování zákazníků o speciálních nabídkách, slevách a jiném obsahu prostřednictvím e-mailu nebo SMS

Do odvolání

Přímé informování zákazníků o speciálních nabídkách, slevách a jiném obsahu telefonicky nebo běžnou poštou

Do odvolání

Přístup konzultantů podpory zákazníků k minulým objednávkám a dalším informacím za účelem poskytování lepších služeb

Do odvolání

Zpracování údajů o nedoručených zásilkách za účelem prevence podvodů

5 let od začátku zpracování

Automatizovaná e-mailová komunikace s uživatelem založená na začátku procesu nákupu online

Do odvolání

Základní personalizovaná komunikace (e-mail, SMS, telefonní hovory, pošta, oznámení prohlížeče, informace o webových stránkách, sociální sítě) s personalizovanými nabídkami a obsahem

Do odvolání

Reklamní nástroj pro vlastní publikum na Facebooku

Do odvolání

Používání služby Google Remarketing

Do odvolání

Používání online účtu

Do odvolání

Přístup ke konkrétním informacím na webových stránkách

Do odvolání

Personalizované e-magaziny

Do odvolání

Komunikace na trhu pomocí uživatelských profilů

Do odvolání

Smluvní zpracování osobních údajů

Provozovatel smí jednotlivé úkony svěřit jiným osobám (smluvním zprostředkovatelům). Smluvní zprostředkovatelé smějí svěřené údaje zpracovávat výhradně jménem provozovatele, v mezích oprávnění provozovatele (v písemné smlouvě respektive jiném právním aktu) a v souladu s účely, které jsou definovány v této politice ochrany osobních údajů.

Smluvní spolupracovníci, se kterými spolupracuje provozovatel, jsou:

 • účetní, právníci a jiný poskytovatelé právních konzultaci;
 • poskytovatelé zpracování údajů a analytických služeb;
 • poskytovatelé údržby IT systémů,
 • e-mail marketingové služby (např. MailChimp, Bronto);
 • poskytovatelé platebních systémů (např .. Ayden, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, Dotpay a jiné);
 • poskytovatelé systémů za řízení vztahů se zákazníky (např. Microsoft);
 • poskytovatelé řešení pro online marketing (např. Google, Facebook)

Provozovatel nebude poskytovat vaše osobní údaje neoprávněným osobám třetí strany.

Smluvní spolupracovníci mohou zpracovávat osobní údaje pouze v rámci pokynů provozovatele a nesmí ho používat ke sledování svých vlastních zájmů.

Provozovatel a příjemci osobních údajů neprodávají osobní údaje třetím zemím (mimo členských zemí Evropského hospodářského prostoru - členských států EU a Islandu, Norska a Lichtenštejnska) a mezinárodním organizacím kromě USA - všem smluvním spolupracovateli v USA jsou v programu Ochrana soukromí (Privacy Shield).

Svoboda volby

Na informace, které o sobě poskytujete, dohlížíte vy. Pokud se rozhodnete, že vaše údaje provozovateli neposkytnete, pak vám nebudeme moci poskytovat některé služby.

Dotčené osoby, které si přejí odhlásit se z klubu Sensilab nebo z e-novinek, oznamte nám to na e-mailovou adresu info@sensilab.cz. Pokud se vaše osobní údaje změní (poštovní směrovací číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefonní číslo), prosíme vás, abyste nás o změnách informovali na emailovou adresu info@sensilab.cz.

Automatické zaznamenávání informací (neosobní údaje)

Při každém vstupu na webovou stránku se všeobecné, neosobní údaje (počet návštěv, průměrný čas návštěvy webové stránky, navštívené stránky) automaticky zaznamenávají (ne jako součást přihlášení). Tyto informace používáme pro měření atraktivnosti naší webové stránky a zlepšování obsahu a použitelnosti. Vaše údaje nejsou předmětem dalšího zpracování a nejsou poskytovány třetím stranám.

Cookies

Cookies jsou neviditelné dokumenty, které jsou dočasně uloženy na pevném disku a umožňují provozovateli rozpoznat váš počítač, když navštívíte webovou stránku příště. Provozovatel používá cookies pouze na shromažďování informací, které se týkají používání webové stránky. Reklamní cookies sledují používání webových stránek poskytovatele, pouze v případě souhlasu jednotlivce s používáním souborů cookies. Více o souborech cookies a jejich používání si můžete přečíst zde.

Bezpečnost

Provozovatel neustále pracuje na zajištění ochrany osobních údajů. Vaše údaje jsou po celou dobu ochráněny před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neautorizovaným zpřístupněním. .

Kvůli ochraně osobních údajů provádíme organizační a technická opatření, jako jsou:

 • vzdělávání zaměstnanců;
 • dohled nad zaměstnanci a pravidelné kontroly práce jednotlivých zaměstnanců;
 • pečlivý výběr a dohled nad smluvními zpracovateli;
 • ochranné kopírování elektronicky uchovávaných informací;
 • pravidelná údržba a aktualizace počítačového vybavení;
 • přijímání vyhovujících interních pravidel a instrukcí o ochraně osobních údajů.

Souhlas nezletilého v souvislosti se službami informační společnosti

Nezletilé osoby mladší 16 let by neměly poskytovat jakékoliv osobní údaje na webových stránkách ani jinak bez dovolení (souhlasu nebo schválení) držitele rodičovské péče o dítě (jednoho z rodičů nebo opatrovníků). Provozovatel nebude nikdy vědomě shromažďovat osobní údaje osob, o kterých by byl seznámen, že jsou nezletilé (mladší 16 let) nebo je jakkoliv používat nebo zpřístupnit třetím stranám bez dovolení držitele rodičovské péče o dítě.

Tím není dotčeno obecné smluvní právo členských států, například pravidla o platnosti, koncepci nebo účinku smlouvy týkající se dítěte.

Při zohlednění dostupné technologie provozovatel vynaloží přiměřené úsilí, aby ověřil, zda držitel rodičovské péče dítěte poskytl nebo udělil souhlas.

Práva dotčené osoby týkající se zpracování údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se naší politiky ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat. Napište nám na info@sensilab.cz. Na základě vaší žádosti vás budeme informovat o požadovaných informacích nebo splníme vaši žádost (v souladu s platnými právními předpisy).

V souvislosti se zpracováním máte následující práva:

Právo na odvolání souhlasu: pokud jste jako subjekt údajů souhlasil se zpracováním vašich osobních údajů (pro jeden nebo více konkrétních účelů), máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na legálnost zpracování údajů, které bylo předmětem souhlasu až do jeho odvolání; Souhlas může být odvolán písemným prohlášením odeslaným správci na jeden z kontaktů uvedených na webové stránce www.sensilab.cz/kontakt.

Odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů pro j subjekt údajů nemá žádné negativní důsledky ani sankce. Je však možné, že po odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů už správce nebude moci nabízet své jednotlivé služby, v případě, že se jedná o služby, které nelze poskytnout bez osobních údajů (např. klub výhod nebo personalizované informování).

Právo na přístup k osobním údajům: jako subjekt údajů máte právo získat od poskytovatele (správce osobních údajů) potvrzení o tom, zda se ve vztahu s vámi zpracovávají osobní údaje, a pokud ano, přístup k osobním údajům a určitým informacím (o účelu zpracování, o typech osobních údajů, o uživatelích, o době uchovávání respektive kritériích pro určení období, o existenci práva na opravu nebo vymazání údajů, práva k omezení a námitek proti zpracování a práva na stížnost u kontrolního orgánu, o zdroji údajů, pokud nebyly shromážděny u vás, o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, jeho důvody a významu a důsledků takového zpracování pro vás a o dalších informacích v souladu s článkem 15 GDPR)

Právo na opravu osobních údajů: jako subjekt údajů máte právo na to, aby poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje týkající se vás. Jako subjekt údajů, s ohledem na účely zpracování, máte právo doplnit neúplné informace, včetně předložení dodatečného prohlášení;

Právo na výmaz („právo zapomenout”): jako subjekt údajů máte právo, aby poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní informace, které se vás týkají, a poskytovatel musí tyto informace vymazat bez zbytečného odkladu, pokud existuje jeden z následujících důvodů:

(a) údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly shromažďovány, resp. jinak upraveny,

(b) pokud odvoláte souhlas ke zpracování a neexistuje jiný právní základ,

(c) pokud máte námitky proti zpracování, ke zpracování ale neexistují žádné nadřazené legální důvody,

(d) údaje byly zpracovány nezákonně,

(e) ) údaje je třeba vymazat, aby byly splněny právní závazky vyplývajících z právních předpisů EU nebo právních předpisů členského státu, které se vztahují na poskytovatele,

(f) údaje byly shromažďovány z nabídek služeb informační společnosti.

Jako subjekt údajů v určitých případech, které jsou popsány ve 3. odstavci čl. 17 GDPR, nemáte právo smazat údaje;

Právo na omezení zpracování: jako subjekt údajů máte právo dosáhnout toho, aby poskytovatel omezil zpracování, pokud existuje jeden z případů:

(a) pokud zpochybňujete přesnost údajů za období, které poskytovateli umožňuje ověřit přesnost údajů,

(b) zpracování je nezákonné, vy jste proti smazání údajů, místo toho ale požadujete omezení jejich užívání,

(c) poskytovatel údaje už nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k prosazování, uskutečnění a obhajování právních nároků,

(d) podal jste námitku týkající se zpracování, dokud se neprověří, zda právní důvody poskytovatele převažují nad vašimi důvody;

Právo na přenositelnost údajů: jako subjekt údajů máte právo na získání osobních údajů týkající se vás, které jste poskytl poskytovateli, v strukturované obecně používané a strojově čitelné podobě a máte právo předat tyto informace jinému správci, aniž by vám poskytovatel, kterému byly poskytnuty osobní údaje, bránil, a to pokud:

(a) zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě a

(b) zpracování probíhá pomocí automatizovaných prostředků.

Jako subjekt údajů máte při realizaci uvedeného práva o přenositelnosti údajů právo předávat osobní údaje přímo od jednoho správce (poskytovatele) k jinému, pokud je to technicky možné;

Právo vznést námitku proti zpracování: jako subjekt údajů máte na základě důvodů, které se týkají vaší konkrétní situace, právo, že kdykoli vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, svěřené poskytovateli (bod (e) článek 6 (1) GDPR) nebo je nezbytná pro oprávněné zájmy, o které usiluje poskytovatel nebo třetí osoba (bod (f) článek 6 (1) GDPR), včetně vytvořených profilů na základě uvedených zpracování; poskytovatel přestane zpracovávat osobní údaje, pokud ale nastanou nutné legální důvody pro zpracování, které převládají na vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo k prosazování, uskutečnění a obhajování právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány k marketingovým účelům, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů týkající se jeho osoby pro takové marketingové účely, včetně profilování, pokud se týká takového přímého marketingu; pokud se subjekt údajů postaví proti zpracování za účelem přímého marketingu, údaje už nejsou pro tyto účely zpracovávány.

Pokud jsou údaje zpracovány pro vědecké, historicko-výzkumné nebo statistické účely, má subjekt údajů právo, z důvodů s jeho specifickým postavením, vznést námitky, pokud není zpracování potřebné pro plnění úkolu, který se provádí z důvodů veřejného zájmu;

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné právní prostředky (správní či jiné), má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení předpisů (ve Slovinsku je to Informační komisař – Informacijski pooblaščenec), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů byly porušeny předpisy o ochraně osobních údajů.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné právní prostředky (správní nebo mimosoudní), máte jako subjekt údajů právo na účinný právní prostředek, tedy jako subjekt údajů proti právně závaznému rozhodnutí orgánu v souvislosti s ním, jakož i v případech, kdy kontrolní orgán nezpracovává vaši stížnost nebo vás do třech měsíců neinformuje o stavu věci nebo o rozhodnutí. Na postupy proti dozorovému úřadu existují soudy v členských státech, ve kterých má dozorový úřad sídlo.

Subjekt údajů může všechny požadavky týkající se uplatňování práv v souvislosti s osobními údaji písemně poslat správci, a sice na jeden z kontaktů uvedených na webové stránce https://www.sensilab.cz/kontakt.

Pro potřeby ke spolehlivé identifikaci v případě uplatňování práv v souvislosti s osobními údaji může správce požadovat od subjekt údajů doplňující informace, toto opatření může odmítnout pouze v případě, pokud prokáže, že subjekt údajů nemůže být spolehlivě identifikován.

Správce musí na žádost osoby, která uplatňuje svá práva týkající se osobních údajů, odpovědět bez zbytečných odkladů a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Oznámení dozorovému úřadu o porušení ochrany osobních údajů

V případě porušení ochrany osobních údajů je o tom Poskytovatel povinen informovat příslušný dozorový orgán, s výjimkou případů, kdy je pravděpodobné, že porušením nebyla ohrožena práva a svobody subjektů údajů. Pokud při porušení existuje podezření, že byl spáchaný trestný čin, je Poskytovatel o porušení povinen informovat policii a / nebo příslušnou prokuraturu.

V případě, že došlo k porušení, které může způsobit vysoké riziko práv a svobod subjektů údajů, je Poskytovatel povinen okamžitě respektive pokud to není možné okamžitě, poté bez zbytečného odkladu, informovat subjekt údajů, o jehož osobní údaje se jedná. Oznámení subjektu údajů musí být provedeno ve srozumitelném jazyce.

Přístup k sociálním sítím

Přes naši internetovou stránku můžete přistupovat k níže uvedeným webovým doplňkem používané poskytovatelem:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

Každá z uvedených sociálních sítí při zajišťování svých služeb funguje v souladu s vlastním podmínkami používání a s vlastními politikou ochrany osobn&iacu